ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΜΑΣ ΚΑΝΕ

ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟΥΣ

ABOUT US

Η καλλιέργεια θετικής ψυχικής υγείας μεταξύ των πολιτών όλων των ηλικιών θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για όλες τις κυβερνήσεις, ως μ έτρο της κοινωνικής ευημερίας. Ωστόσο, παρά τη σημασία της θετικής ψυχικής υγείας για την κοινωνία. σύμφωνα με εκθέσεις της ΠΟΥ, «οι νευροψυχιατρικές διαταραχές αντιπροσωπεύουν το 26% του φορτίου των ασθενειών στην ΕΕ· αντιπροσωπεύοντας έως και το 40% των ετών με αναπηρία, με κύρια αιτία την κατάθλιψη». Επιπλέον, αυτή η έκθεση εκτιμά ότι έως και το 50% των χρόνιων αναρρωτικών αδειών από τον χώρο εργασίας στην Ευρώπη οφείλονται σε κατάθλιψη και άγχος. Το κόστος αυτών των καταθλιπτικών διαταραχών και της κακή ς ψυχικής υγείας εκτιμάται σε 170 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως για την οικονομία της ΕΕ -27 

Οι οικογένειες είναι το θεμέλιο της κοινωνίας μας. Οι οικογένειες παρέχουν ασφάλεια και προστασία για μικρά παιδιά, φροντίδα για τους ηλικιωμένους. ένα εφαλτήριο για να ξεκινήσετε τη ζωή σας και ένα δίχτυ ασφαλείας για να επιστρέψετε αν δεν λειτ ουργήσει αρκετά. Η οικογενειακή μάθηση είναι αποτελεσματική στο να έχει σημαντικό και διαρκή αντίκτυπο στη μάθηση των παιδιών, δίνοντάς τους μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αυτοπεποίθηση (NIACE, 2016). Η οικογενειακή μάθηση προσφέρει επίσης ένα αίσθημα αλληλε γγύης, συνοχής και τόνωσης σε ενήλικες και παιδιά που μαθαίνουν μαζί. Ωστόσο, η έρευνα μας λέει ότι σε οικογένειες όπου γονείς υποφέρουν από ψυχικές ασθένειες, τα παιδιά διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν ψυχικές ασθένειες σε σχέση με άλλα παιδιά. Ενώ οι κίνδυνοι μπορούν να κληρονομηθούν μέσω των γονιδίων τους, το μεγαλύτερο μέρος αυτού του κινδύνου προέρχεται από ένα απρόβλεπτο και ασυνεπές οικογενειακό περιβάλλον που μπορεί να συμβάλει στην κακή ψυχική υγεία των νέων. Όταν το 20% του πληθυσμού τη ς Ευρώπης βιώνει κατάθλιψη, άγχος και κακή ψυχική υγεία, είναι συνεπές να εκτιμηθεί ότι τα προβλήματα ψυχικής υγείας επηρεάζουν σημαντικό ποσοστό των ευρωπαϊκών οικογενειών. Ως εκ τούτου, το πρωταρχικό κίνητρο πίσω από το έργο TAMUS είναι να αντιμετωπίσει την ανάγκη υποστήριξης των ευρωπαϊκών οικογενειών για τη διαχείριση της ψυχικής τους υγείας.

ΒΙΝΤΕΟ ΕΡΓΟΥ

Project Results

Comics

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. 

ΕΤΑΙΡΟΙ

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Number: 2022-1-DE02-KA220-ADU-000085693

elGreek