ΜΙΛΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΜΑΣ ΚΑΝΕ

ΔΥΝΑΤΟΤΕΡΟΥΣ

ABOUT US

Η καλλιέργεια θετικής ψυχικής υγείας μεταξύ των πολιτών όλων των ηλικιών θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για όλες τις κυβερνήσεις, ως μ έτρο της κοινωνικής ευημερίας. Ωστόσο, παρά τη σημασία της θετικής ψυχικής υγείας για την κοινωνία. σύμφωνα με εκθέσεις της ΠΟΥ, «οι νευροψυχιατρικές διαταραχές αντιπροσωπεύουν το 26% του φορτίου των ασθενειών στην ΕΕ· αντιπροσωπεύοντας έως και το 40% των ετών με αναπηρία, με κύρια αιτία την κατάθλιψη». Επιπλέον, αυτή η έκθεση εκτιμά ότι έως και το 50% των χρόνιων αναρρωτικών αδειών από τον χώρο εργασίας στην Ευρώπη οφείλονται σε κατάθλιψη και άγχος. Το κόστος αυτών των καταθλιπτικών διαταραχών και της κακή ς ψυχικής υγείας εκτιμάται σε 170 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως για την οικονομία της ΕΕ -27 

Οι οικογένειες είναι το θεμέλιο της κοινωνίας μας. Οι οικογένειες παρέχουν ασφάλεια και προστασία για μικρά παιδιά, φροντίδα για τους ηλικιωμένους. ένα εφαλτήριο για να ξεκινήσετε τη ζωή σας και ένα δίχτυ ασφαλείας για να επιστρέψετε αν δεν λειτ ουργήσει αρκετά. Η οικογενειακή μάθηση είναι αποτελεσματική στο να έχει σημαντικό και διαρκή αντίκτυπο στη μάθηση των παιδιών, δίνοντάς τους μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αυτοπεποίθηση (NIACE, 2016). Η οικογενειακή μάθηση προσφέρει επίσης ένα αίσθημα αλληλε γγύης, συνοχής και τόνωσης σε ενήλικες και παιδιά που μαθαίνουν μαζί. Ωστόσο, η έρευνα μας λέει ότι σε οικογένειες όπου γονείς υποφέρουν από ψυχικές ασθένειες, τα παιδιά διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν ψυχικές ασθένειες σε σχέση με άλλα παιδιά. Ενώ οι κίνδυνοι μπορούν να κληρονομηθούν μέσω των γονιδίων τους, το μεγαλύτερο μέρος αυτού του κινδύνου προέρχεται από ένα απρόβλεπτο και ασυνεπές οικογενειακό περιβάλλον που μπορεί να συμβάλει στην κακή ψυχική υγεία των νέων. Όταν το 20% του πληθυσμού τη ς Ευρώπης βιώνει κατάθλιψη, άγχος και κακή ψυχική υγεία, είναι συνεπές να εκτιμηθεί ότι τα προβλήματα ψυχικής υγείας επηρεάζουν σημαντικό ποσοστό των ευρωπαϊκών οικογενειών. Ως εκ τούτου, το πρωταρχικό κίνητρο πίσω από το έργο TAMUS είναι να αντιμετωπίσει την ανάγκη υποστήριξης των ευρωπαϊκών οικογενειών για τη διαχείριση της ψυχικής τους υγείας.

ΒΙΝΤΕΟ ΕΡΓΟΥ

Project Results

Comics

The TAMUS comics cater specifically for children aged 8 to 12. Consisting of a series of 12 themed comic strips, each addressing positive mental health promotion, these resources aim to engage young readers in discussions about their emotions and well-being. Accompanying each comic is an activity sheet featuring emojis representing different emotions. After reading the comic with their parents, children are encouraged to colour in the emoji that best reflects their feelings. This aims to encourage open dialogues between parents and children about mental health and emotional awareness. The comics are also complemented by a concise 3-page handbook, offering guidance for parents on how to effectively utilise these materials in the family learning environment.

Interactive Magazines:

Tailored for teenagers and young adults aged 13 to 20, the TAMUS Interactive Magazines offer a digital suite of short explainer videos, self-help resources, games, and puzzles. The set of 8 magazines addresses four essential themes, including understanding mental health, cultivating positive habits, managing online identities, and self-care for prevention and early intervention. The toolkit provides two magazines for each theme – an introductory version for teenagers aged 13 to 17 and an advanced edition for young adults aged 18 to 20. These digital resources aim to empower young learners with valuable insights and practical tools to navigate the complexities of mental health. The Interactive Magazines are also complemented by a concise 3-page handbook, offering guidance for parents on how to effectively utilize these materials in the family learning environment.

Audio-Books

The TAMUS Audiobooks for senior adult learners and grandparents, focus on various aspects of mental health. Covering topics such as;
• Understanding mental health
• Recognising signs and symptoms of mental ill-health in older adults
• Positive habits
• Protecting mental health as we age
• Overcoming loneliness
• The effects of mental ill health on emotional and physical well-being
• Diet and nutrition
• Tips for active aging
These audiobooks aim to provide a rich source of information and support for senior learners. Accompanying the audiobooks are self-help activities to further enhance the learning experience. These resources are designed to facilitate discussions and promote mental well-being among older generations, addressing the unique challenges they may face. The audiobooks are also complemented by a concise 3-page handbook, offering guidance for parents on how to effectively utilise these materials in the family learning environment.

ΕΤΑΙΡΟΙ

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project Number: 2022-1-DE02-KA220-ADU-000085693

elGreek